[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

               เทศบาลตำบลโพนทราย  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาล   พ..  2542   เมื่อวันที่   25  พฤษภาคม  2542  มีสำนักงานตั้งอยู่ด้านหลังอาคารที่ว่าการอำเภอโพนทราย   ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด   ประมาณ  79  กิโลเมตร  มีพื้นที่  12.70  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่  ตำบล  11  หมู่บ้าน   คือ   หมู่ที่  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,11,12,13 และหมู่ที่ 14   ตำบลโพนทราย   มีอาณาเขตดังนี้

               ด้านเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2086  แยกทางหลวงหมายเลข 2083  (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214
(กู่พระโกนาฟากเหนือระยะ 300 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2086  แยกทางหลวงหมายเลข  2083   (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาบรรจบกับถนน รพช. รอ 11015/1โพนทราย บ้านชะโด  ตามแนวทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2086 แยกทางหลวงหมายเลข  2083   (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะ  2,500 เมตร

              

จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด  ฟากเหนือระยะ 300 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน  รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ  450 เมตร

               จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน  รพช.รอ. 11015/1 โพนทราย บ้านชะโด  ระยะ 300   เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนรพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด บรรจบกับถนนไปบ้านหลักด่าน ตามแนวถนน รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะ  400  เมตร

      ด้านตะวันออก   จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านถนน  รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด  ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด  กับจังหวัดศรีสะเกษ  ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านหลักด่าน ฟากเหนือ  ระยะ  300 เมตร

       ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด  กับจังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนไปบ้านหลักด่าน  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด  กับจังหวัดศรีสะเกษ  ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านหลักด่านฟากใต้   ระยะ  500  เมตร

          จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านกู่คันธนาม  ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านกู่คันธนาม บรรจบกับถนน รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด  ตามแนวถนนไปบ้านกู่คันธนาม  ไปทางทิศใต้  ระยะ 1,600 เมตร

           จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2086  แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2086 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนา)   ฟากตะวันตก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2086  แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนา)   บรรจบกับถนน รพช.รอ.11015/1 โพนทราย บ้านชะโด   ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนา)   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ  1,000 เมตร

            จากหลักเขตที่ 7   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน  รพช.รอ.11015/2 โพนทราย บ้านฮ่องสังข์   ถึงหลักเขตที่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนรพช.รอ.11015/2 โพนทราย บ้าน    ฮ่องสังข์    ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน   รพช.รอ.11015/2 โพนทราย บ้านฮ่องสังข์   บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086 แยกทางหลวงหมายเลข  2083  (ราษีไศล) -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนา)   ตามแนวถนนรพช.รอ.11015/2 โพนทราย บ้านฮ่องสังข์     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ระยะ  1,200 เมตร

              ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ 8   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086  แยกทางหลวงหมายเลข 2083

 (ราษีไศลบรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาฟากใต้  ระยะ 500  เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน  รพช. รอ. 11015/1 โพนทราย บ้านชะโด  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086  

แยกทางหลวงหมายเลข 2083  (ราษีไศลบรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข  214 (กู่พระโกนาตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086   แยกทางหลวงหมายเลข 2083  (ราษีไศลบรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะ 2,500  เมตร

      จากหลักเขตที่  9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2086  แยกทางหลวงหมายเลข  2083  (ราษีไศล)  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กู่พระโกนาบรรจบกับหลักเขตที่ 16

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

      สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีสภาพพื้นที่เป็นทุ่งกว้างแห้งแล้ง  ผืนดินแตกระแหง  แต่ในปัจจุบันทุ่งกุลาร้องได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นผืนแผ่นดินที่มีความชุ่มชื้นเข้ามาแทนที่จนสามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีและอร่อยที่สุดในประเทศไทย (คุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิคือ  เมล็ดข้าวมีความยาวเรียวไม่อ้วนและปลายงอนเล็กน้อยเมล็ดข้าวสารขาวใสไม่เหลือง  มีความนุ่มเหนียวเป็นพิเศษและที่สำคัญมีความหอมมาก)  สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม  บริเวณพื้นที่รอบ ๆ ชุมชนจะเป็นพื้นที่กสิกรรม และไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  สภาพของดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

สภาพภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อน  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  27 องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนละ  160  มิลลิเมตร

          ฤดูกาล  เทศบาลตำบลโพนทราย   มี  3  ฤดูกาล   คือ

          1.  ฤดูร้อน       อากาศร้อนจัด                       ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  มิถุนายน

          2.  ฤดูฝน       ปริมาณน้ำฝนมากเป็นบางปี        ระหว่างเดือนกรกฎาคม  -  กันยายน

          3.  ฤดูหนาว     อากาศหนาวจัด                     ระหว่างเดือนตุลาคม     -  มกราคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

               ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นหลัก  โดยอาศัยที่ดินทำกินนอกเขตเทศบาลตำบลโพนทรายและที่ดินตำบลใกล้เคียง  เช่น  ตำบลยางคำ  ตำบลเด่นราษฎร์  ตำบลศรีสว่าง  ตำบลด่าน  ฯลฯ   ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการค้าขาย   บางส่วนใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและขายตามตลาดนัดทุกวันจันทร์และวันเสาร์

               เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมประกอบกับที่ดินบริเวณข้างถนนสายหลักเป็นที่สาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุเกือบทั้งหมด  ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละปีมีน้อยมาก  ปัจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

                การคมนาคม

                             ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  มีถนนทั้งสิ้น  50  สาย  โดยแบ่งเป็น

                                -    ถนนลูกรัง         16  สาย

                                -    ถนนลาดยาง     4    สาย

                                -    ถนนคอนกรีต    30  สาย

               การติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด  สามารถเดินทางโดยรถยนต์  โดยมีส้นทางคมนาคม  จำนวน  3  สาย  คือ

                         -   สายโพนทราย  สุวรรณภูมิ  ร้อยเอ็ด

                         -   สายโพนทราย  -  ราษีไศล    -  ศรีสะเกษ

                         -   สายโพนทราย  -  พนมไพร   -  ยโสธร

               รถโดยสารปรับอากาศ  ป.2  จำนวน  1  บริษัท  คือ  บริษัทภัสสรชัยทัวร์  โดยมีเส้นทางเดินทาง  พนมไพร – โพนทราย – กรุงเทพ  ออกเดินทาง  เวลา  18.00 น.

                การไฟฟ้า

                        จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,571  แห่ง

                         -  พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด

                         -  ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน   11  จุด  ครอบคลุมถนน  49  สาย

              การประปา

                                 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายใช้น้ำบ่อบาดาลเป็นหลัก  และตั้งแต่ปีงบประมาณ  2551 เป็นต้นมา  เทศบาลตำบลโพนทรายได้เปิดให้บริการน้ำประปากับประชาชน  โดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่  หมู่ 1, 2, 12 และ หมู่ 9  คาดว่าจะครบทุกหมู่บ้าน/ ครัวเรือน ภายในปีงบประมาณ  2557  นี้

             การโทรคมนาคม        

  1.  ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์ส่วนบุคคล  จำนวน  293   เลขหมาย*   

                               2.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  12  ตู้  ซึ่งยังไม่เป็นที่เพียงพอกับการบริการประชาชน* 

  3.  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  จำนวน  1  ชุมสาย*

 4.   โทรศัพท์ส่วนบุคคลที่มีการขอติดตั้งใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของทีโอที  ภายในเขตเทศบาล    

      จำนวน  115  เลขหมาย*

                               5.  ระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม  ร้อยละ  100

  6.  สถานีวิทยุกระจายเสียง / สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่  (ไม่มี)

  7.  สถานีวิทยุชุมชน   จำนวน  แห่ง

       8.  สื่อมวลชนในพื้นที่  เช่น  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  (ไม่มี)

แหล่งข้อมูล :  *ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาสุวรรณภูมิ  เดือนพฤษภาคม 2556

2.5   การจราจร

     การจราจรในเขตเทศบาลมีความคล่องตัวสูง  เนื่องจากจำนวนประชากรมีน้อยจึงทำให้จำนวนยานพาหนะที่สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่มากนัก  ประกอบกับความเจริญทางด้านวัตถุเป็นไปอย่างล่าช้า

2.6   การใช้ที่ดิน

                   ที่ดินในเขตเทศบาลมีพื้นที่      จำนวน  7,937  ไร่   โดยแบ่งเป็น

                                       พื้นที่พักอาศัย                   2,000   ไร่

                                       พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ        600     ไร่

                                      -   พื้นที่เกษตรกรรม                4,737   ไร่

                                      -   พื้นที่ตั้งสถานศึกษา             200     ไร่

                                      -   พื้นที่ว่าง                         400     ไร่

3.      สภาพทางเศรษฐกิจ

3.1  การเกษตรกรรม

                   อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  คือ  เกษตรกรรม   ดังนั้นรายได้จึงมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพนทรายอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  การปลูกข้าวหอมมะลิจึงเป็นข้าวหอมมะลิ  ชนิดพันธุ์ดีและมีชื่อเสียง  เช่น  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  101

3.2  การพาณิชยกรรมและบริการ

                   -   สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                             -   สถานีบริการน้ำมัน                                 13      แห่ง

                             -   ตลาดสด                                              1      แห่ง

                             -   ร้านค้าทั่วไป                                        70      แห่ง

                             -   ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                           12      แห่ง

                             -   ร้านเสริมสวย                                       9       แห่ง

                             -   ร้านจำหน่ายอาหาร                                23      แห่ง

                             -   ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร                    7       แห่ง

                             -   ร้านรับซื้อของเก่า                                  5       แห่ง

                             -   ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                          4       แห่ง

  -   สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                             -   โรงฆ่าสัตว์                                          1        แห่ง

                    -   สถานประกอบการด้านบริการ

                             -   ธนาคาร (ธ.ก.ส. หน่วยอำเภอโพนทราย)           1        แห่ง

                                       -   ที่ทำการไปรษณีย์                                  1        แห่ง

แหล่งข้อมูล : สำรวจ ณ  เดือน  มิถุนายน 2556

4.  สภาพทางสังคม

4.1   ประชากร   ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  มีจำนวน  11  ชุมชน  มีประชากรทั้งสิ้น   5,590   คน   ดังตารางต่อไปนี้

 

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลโพนทราย

2,856

2,778

5,634

หมู่ที่ 1

252

240

492

หมู่ที่ 2

402

379

781

หมู่ที่ 4

320

283

603

หมู่ที่ 6

117

127

244

หมู่ที่ 7

310

307

617

หมู่ที่ 8

344

362

706

หมู่ที่ 9

261

263

524

หมู่ที่ 11

154

142

296

หมู่ที่ 12

279

278

557

หมู่ที่ 13

228

243

471

หมู่ที่ 14

177

154

331

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                   4.2  หลังคาเรือน  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  จำนวน  11  ชุมชน  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น  1,622   หลังคาเรือน  ดังตารางต่อไปนี้

 

ชื่อ – สกุล

ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล

ตำบล/หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

นายสฤษดิ์       ดีวงษา

หมู่ที่ 1

125

นายทน          ทวีสาร

หมู่ที่ 2

199

นายฤทธิ์         เมินหา

หมู่ที่ 4

127

นางพัชรา        บุญเชิญ

หมู่ที่ 6

58

นายวิชัย         พานันท์

หมู่ที่ 7

158

นายเสรี          ศรีนุเคราะห์

หมู่ที่ 8

175

นายจุมพล       ศรีสมสุข

หมู่ที่ 9

282

นางยุภา          เที่ยงปา

หมู่ที่ 11

103

นายคำ           สำโรงแสง

หมู่ที่ 12

151

นายประวัติ   มูลเซอร์

หมู่ที่ 13

154

นายโยธิน     บ่อชน

หมู่ที่ 14

90

รวม

1,622

แหล่งข้อมูล  : สำนักทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลโพนทราย  ข้อมูล    วันที่  13  เดือน มิถุนายน 2556

                   4.3  การศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  3  โรง  ประกอบด้วย  1. โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ มีนักเรียน  จำนวน  254  คนต่อปีการศึกษา  2. โรงเรียนเมืองโพนทราย  มีนักเรียน  จำนวน 171 คนต่อปีการศึกษา  3. รงเรียนบ้านหนองยาง  มีนักเรียน  จำนวน  104  คนต่อปีการศึกษา  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรง  คือ  โรงเรียนทรายทองวิทยา  มีนักเรียน  จำนวน  737 คนต่อปีการศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทรายมีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน  คน   ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย   โดยมีเด็กเล็ก  จำนวน  53  คนต่อปีการศึกษา 

4.4  ศาสนา 

-   ผู้นับถือศาสนาพุทธ      ร้อยละ  99  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-   วัด  จำนวน  แห่ง

-   ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  0.25  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-   ผู้นับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  0.75  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

4.5  วัฒนธรรม

                   ประเพณีที่สำคัญ

                   -  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ซึ่งได้กำหนดเป็นประเพณีประจำอำเภอโพนทราย  โดยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี   โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลและหมู่บ้านใกล้เคียงนอกเขตเทศบาล  บริษัท  ห้างร้านต่าง  ๆ  จะนำขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม หรือขบวนแห่บั้งไฟโบราณ  ซึ่งในขบวนแห่แต่ละขบวนจะประกอบไปด้วย  บั้งไฟ   ขบวนฟ้อน   ดนตรีประกอบ  และสาวงามผู้ถือป้ายเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่บั้งไฟ

                    -  ประเพณีลอยกระทง  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี  โดยจะจัดให้มีการแห่กระทงสวยงามและประกวดนางนพมาศ

                   -  ประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นประจำในเดือนเมษายนของทุกปี  เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ไทยโบราณ  เล่นสาดน้ำแบบวัฒนธรรมไทย โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ประเพณีแข่งเรือ  ซึ่งได้กำหนดขึ้นประมาณช่วงหลังออกพรรษา  เพื่อสร้างความสมัคร

สมานสามัคคีในหมู่คณะและร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย

-  ประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งได้กำหนดขึ้นประมาณช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีและเป็น

งานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด

4.6  การสาธารณสุข

                   1.  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

                        รัฐบาล  จำนวน  แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน  30  เตียง

                   2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ             จำนวน  แห่ง

                   3.  บุคลากรทางแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่

-  แพทย์                                       จำนวน            3        คน

พยาบาลวิชาชีพ                            จำนวน            24      คน

                             -  ทันตแพทย์                                 จำนวน           2        คน

                             -  เภสัชกร                                     จำนวน           3        คน

                             -  นักวิชาการสาธารณสุข                    จำนวน                     4        คน

                             -  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์       จำนวน           2        คน

                             -  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                    จำนวน           2        คน

                            -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน           จำนวน           1        คน

                             -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข              จำนวน           4        คน

                             -  ผู้ช่วยทันตแพทย์                           จำนวน           1        คน

                             -  เจ้าพนักงานเวชสถิติ                       จำนวน           1        คน

                             -  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                   จำนวน           1        คน

                            -  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน                 จำนวน           2        คน

                            -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 จำนวน           -         คน

                             -  เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน EMT-B       จำนวน           3        คน

                             -  เจ้าพนักงานธุรการ                         จำนวน           1        คน

                                      -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี             จำนวน           2        คน

                             -  นักวิชาการการเงินและบัญชี               จำนวน           1        คน

-  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์       จำนวน           1        คน

-  นักกายภาพบำบัด                         จำนวน           2        คน

                             -  นักเทคนิคการแพทย์                       จำนวน           1        คน

                             -  นักโภชนาการ                                       จำนวน           1        คน

                             -  นักรังสีเทคนิค                              จำนวน           1        คน

                             -  นักวิชาการพัสดุ                            จำนวน           1        คน

                             -  แพทย์แผนไทย                             จำนวน           3        คน

                             -  ลูกจ้างประจำ                                       จำนวน           9        คน

                             -  ลูกจ้างชั่วคราว                                       จำนวน           17                คน

                             -  อสม.                                        จำนวน           146     คน

                    4.  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   5  อันดับแรก

1.         โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก                

2.         โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ/โภชนาการ         

3.         โรคระบบไหลเวียนเลือด                    

4.         โรคทางเดินหายใจ         

5.         โรคระบบกล้ามเนื้อ          

5.  โรคติดต่อที่ระบาดและมีการเข้ารักษาในโรงพยาบาล  อันดับแรก

1.       อุจจาระร่วง   

2.       ปอดบวม

3.       ไข้เลือดออก

4.       มือเท้าปากเปื่อย

5.       สุกใส

6.  จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคสำคัญ

       1. โรคเบาหวาน                        จำนวน           829     ราย

       2. โรคความดันโลหิตสูง                จำนวน           1,025  ราย

       3. โรคมะเร็ง                            จำนวน           51      ราย

       4. โรคเอดส์                             จำนวน           152     ราย

                 5. โรคหัวใจ                            จำนวน           250     ราย

                 6. โรคทางจิตและโรคซึมเศร้า         จำนวน           192     ราย

                     7. จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา    จำนวน           41      ราย

8. จำนวนผู้เสียชีวิตจาก

                 1. อุบัติเหตุ                             จำนวน           2        ราย

                 2. มะเร็ง                                จำนวน           2        ราย

                 3. ระบบไหลเวียนโลหิต                จำนวน           9        ราย

       4. เสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรม        จำนวน           2        ราย

                   แหล่งข้อมูล  : โรงพยาบาลโพนทราย  ประจำปี  2555

          4.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   1.   สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1.. 2555  -  31.. 2555 ) เพลิงไหม้กองฟาง

      จำนวน  12  ครั้ง   

2.       ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 

คิดเป็น    ผู้เสียชีวิต   -     คน   บาดเจ็บ    -     คน  ทรัพย์สินมูลค่า    -     บาท

3.   สถิติการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในรอบปี  (1.. 2555 

     – 31.. 2555)   จำนวน  ราย  คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือ  10,300  บาท  

                   4.   รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน    1           คัน   

                          จุน้ำได้   5,000    ลบ..    รับเมื่อ  พ..2535   (จากกรมการปกครอง)

                   5.   รถบรรทุกน้ำ           จำนวน   2    คัน               

                         จุน้ำได้  6,000 ลบ.. ซื้อเมื่อ  ปี  พ.. 2546  และปี พ.ศ. 2552

                   6.   รถกระเช้าไฟฟ้า  จำนวน   1  คัน  ซื้อเมื่อ  วันที่  25  พ.ค.   2552

                   7.   พนักงานดับเพลิง                                  จำนวน          คน

                   8.   อปพร.                                              จำนวน     113   คน                                  9.   ถังเครื่องดับเพลิง                              จำนวน     30     ถัง

                    10. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554)  จำนวน      2     ครั้ง

5.  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                    5.1  ภูมิอากาศ  (ปีปัจจุบัน)

                             1.    อุณหภูมิสูงสุด  4องศาเซลเซียส    ต่ำสุด   19   องศาเซลเซียส

2.       ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  สูงสุด  พ.2545  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  ต่ำสุด  พ.. 2538

5.2  แหล่งน้ำ

                             1.  หนอง    บึง   จำนวน            3      แห่ง     ได้แก่

1.1   หนองบัว    คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   50,000  ลบ.ม.

                             1.2   หนองสิม    คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   50,000  ลบ.ม.

                             1.3   หนองยาง   คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ   50,000  ลบ.ม.

2.  คลอง  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  คลองร่องไข่นก   

                    5.3  การระบายน้ำ

                             1.  พื้นที่น้ำท่วมถึง    คิดเป็นร้อยละ  50  ของพื้นที่ทั้งหมด

                             2.  ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  3วันประมาณช่วงเดือนสิงหาคม

                             3.  เครื่องสูบน้ำ  เส้นผ่าศูนย์กลาง   1 ½    นิ้ว

                    5.4  ขยะ

                             1.  ปริมาณขยะ 1.5 ตัน / วัน

                             2.  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ   รวม  3 คัน   แยกเป็น  (แยกตามขนาดความจุขยะ)

รถยนต์คันที่  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ..2540

                             -  รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ..2542

                             -  รถยนต์คันที่  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ      

                            3.  ขยะที่เก็บขนได้   จำนวน  1  ตัน/วัน

                            4.  ขยะที่กำจัดได้     จำนวน   0.75     ตัน/วัน

                             กำจัดขยะโดยวิธี           กองบนพื้น                       þ    กองบนพื้นแล้วเผา

                                                 þ              ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ             หมักทำปุ๋ย

                                                          เผาในเตาเผาขยะ                                อื่น ๆ 

                            5.  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ในปัจจุบัน   จำนวน 10  ไร่   ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์ป่าดงกู่

                             -  ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง                     3      กม.

                             -  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว         จำนวน    3      ไร่

เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก                 จำนวน    7      ไร่

                             -  คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก                     10   

                           6.  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

                             -  เป็นที่สาธารณประโยชน์                              -       ไร่

                            7.  ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ            จำนวน    -      ไร่

6.  อัตรากำลัง

6.1  คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย

1.  นายอุดม          วงบุดดา        นายกเทศมนตรี

2.  นายต่วน          พรมทา         รองนายกเทศมนตรี

3.  นายณัฐวุฒิ        สำโรงแสง      รองนายกเทศมนตรี

4.  นายณัฐพล        สุขสีดา         ประธานสภา                       

5.  นายสุชาติ         นาสารีย์        รองประธานสภา

6.  นายพรมมา       อาจวงษา       สมาชิกสภาเทศบาล

7.  นายสมัย          นุ่นไทย         สมาชิกสภาเทศบาล

8.  นางสัมพล         ฤทธิวุธ         สมาชิกสภาเทศบาล

9.  นางระเบียบ       สืบนาคะ       สมาชิกสภาเทศบาล

10. นายไพโรจน์      แก้วเป้า        สมาชิกสภาเทศบาล

11. นายบุญพันธ์      แสนเสน่ห์      สมาชิกสภาเทศบาล

12. นางประภาพร    ทิพนัด           สมาชิกสภาเทศบาล

13. นายวินัย           ภูมิเรศสุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล

14. นายเสริม          จันทำมา       สมาชิกสภาเทศบาล

15. นายชาลี           แดงดงบัง      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

16. นางเพ็ญโสภา     โผภูเขียว       เลขานุการนายกเทศมนตรี

6.2 พนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย

1.  นายทิวา           มวยดี           ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)

2.  นางอรวรรณ       รัตนเวลุน      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป)

3.  นางจรรยา         เกตขาว        หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง)

4.  นายชัยฤทธิ์        ไชยโย         หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (นักบริหารงานช่าง)

5.  นายภัทรพล       อาจเมือง       หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)

6.  นายเวชยันต์       สุขสีดา            หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ (นักบริหารการศึกษา)

7.  นายธิติพงศ์        ธรศรี           เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร      

8.  นายสุชาติ          รัตนศรี        วิศวกรโยธา

9.  นางทัศนีย์         ศรีทับไทย      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.  นายพัฒนา      บุญชำ          นักพัฒนาชุมชน 

11.  นายโอภาศ      เกลี้ยงแก้ว      นิติกร  

12.  นายทัศฎา       สำโรงแสง      นักวิชาการเกษตร   

13.  นางสาวสุชีรา    โนรีรัตน์        นักวิชาการประชาสัมพันธ์

14.  นายพรชัย       นามสีสุข       นักวิชาการสุขาภิบาล

15.  นายพิเชษฐ      คำจันทร์       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

16.  นายอภิวัฒน์     บุญรอง         นักวิชาการสุขาภิบาล

17.  นางศรุตยา      ประชุมศรี      นักพัฒนาชุมชน  

18.  นางสาวปภาดา สำโรงแสง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

19.  นางสุนิตสา      บุญนอง        เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

20.  นางอติทร        กัญญาคำ       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

21.  นางคณิตา       บุญเศษ         บุคลากร          

22.  นางกาญจนา    สุวรรณศรี      นักวิชาการพัสดุ 

23.  นางหนึ่งฤทัย    เกลี้ยงแก้ว      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

24.  สิบเอกบัญชา    แสงมะลัย      เจ้าพนักงานธุรการ  

25.  นางสาวมนัญชยา สำโรงแสง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

26.  นายวรชาติ                       สาริดดี         เจ้าพนักงานธุรการ

27.  นางสาวกฤติกา  สอนวิชา        เจ้าพนักงานธุรการ

28.  นางเตือนใจ      อะรัญ          พนักงานครูเทศบาล

29.  นาสมรจิตร      ป้อมไชยา      พนักงานครูเทศบาล

6.2   ลูกจ้างประจำ   ประกอบด้วย             

1.  นายกิตติศักดิ์      สมอาษา        พนักงานขับรถยนต์

2.  นายสุรชัย         ทอนศรี         พนักงานขับรถยนต์

3.  นายสำลวน        ภูขุมดิน         ภารโรง

 

6.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ      ประกอบด้วย

1.  นายสุวิทย์         สุวรรณศรี      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

2.  นายจักรพันธ์      สุขขารมย์      พนักงานขับรถยนต์

3.  นายถนอม         สมอาษา        พนักงานขับรถยนต์

4.  นายวีระศักดิ์      สมอาสา        พนักงานขับรถยนต์ 

5.  นายประสิทธิ์      บุญชำ          พนักงานขับรถยนต์  

6.  นางสุภาพรรณ    ดวงทองพูล     ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

7.  นายทน            พันไผ่           คนงาน

8.  นายปรีดา         บัวลาด         คนงาน

9.  นายเดชา          รัตนเถลา       คนงาน

10. นายประเกียรติ   ไชยโย         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

11. นางสาววารุณี   โวหาร          ผู้ช่วยบุคลากร

12. นางสาวสริญญา  ตราษี           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

13. นางสาววัชรียา   บัวลาด         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

6.5  พนักงานจ้างทั่วไป

1.  นายสมชาย        อะรัญ          คนงาน

2.  นายบุญญฤทธิ์     ลุตะภาพ       คนงานประจำรถขยะ

3.  นายธีระศักดิ์      สำโรงแสง      คนงานประจำรถขยะ

4.  นายเขียน          โต๊ะสิงห์        คนงานประจำรถขยะ

5.  นายนิคม          ผุดบัวดง        คนงานประจำรถขยะ

6.  นายวิสันติ์         อาจวงษา       คนสวน

7.  นางสายฝน        รัตใส           คนครัว

8.  นายหงษ์ทอง      โมพิมพ์         พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์

9.  นายปฏิวัติ         สำโรงแสง     พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

10. นายทักษ์          ละออ           คนงาน

11. นายชำนาญพงษ์  วันภูงา         คนสวน

 

 

           6.6   การคลัง

รายได้   (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

ปี  พ.ศ.  2550            15,045,414.35       บาท

ปี  พ.ศ.  2551            13,262,095.45       บาท

ปี  พ.ศ.  2552            13,913,089.52       บาท

ปี  พ.ศ.  2553            11,468,400.00       บาท         

ปี  พ.ศ.  2554            17,256,855.00       บาท

ปี  พ.ศ.  2555            18,447,685.03       บาท

       6.7  การดำเนินกิจการพาณิชย์   ( ไม่มี )

 

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ประชากรอยู่กินดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

         

 พันธกิจ

1.ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

2. รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูล

3. การสาธารณสุขและการอนามัยครอบครัว

4. จัดให้ราษฎรได้รับการศึกษา ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม

5. ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

7. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

8. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

          1.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

                   1.1  พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลโพนทรายให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และเป็นหน่วยการบริการสังคมที่ดี  มีมาตรฐาน

                   1.2  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

                   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน

                    1.4  ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่อื่น ๆ

                   1.5  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการพัฒนาองค์กร 

          2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                   2.1  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะของคนในชุมชน 

                   2.2  พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน  สร้างชุมชนเทศบาลตำบลโพนทรายให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

                   2.3  ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน  และแผนปฏิบัติการชุมชน 

                     2.4  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                   2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม   และการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

                   3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษา  ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

                   3.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา  การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

                   3.3  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   3.4  ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน  รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ  รัฐประเพณี

          4.  นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   4.1  ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม

4.2  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

                   4.3  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อที่อันตราย

                   4.4  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)

                   4.5  พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

                   4.6  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

          5.  นโยบายการจัดระเบียบชุมชน

                   5.1  เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง  และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของความเป็น บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข

                   5.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

                   5.3  ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน

          6.  นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                   6.1  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ

                   6.2  พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน

                   6.3   ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   7.1  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน

                   7.2  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

          7.3  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์   ปรับปรุงย่านชุมชนและสถานที่ราชการ   หน่วยงานต่าง ๆ

          8.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

                   8.1  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก  สาธารณะทางการบริหาร   จัดการ   ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ประชาชน และชุมชน

                   8.2  พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน  ประชาชนและเยาวชน 

                   8. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              

กรอบสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ถนน  ทางเท้า 

ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและทางระบายน้ำ

1.2 พัฒนาระบบจราจร

1.3 พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 ผังเมือง การควบคุมอาคาร

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน

      ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2.2 ด้านสาธารณสุข

2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

3.1  การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

3.2  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

 

4.1  การพัฒนา และการส่งเสริมอาชีพให้แกประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.2  ส่งเสริม และพัฒนาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ

4.3  ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิด้วยระบบเกษตร   อินทรีย์

4.4  กิจการพาณิชย์

5.  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

5.1  การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

5.2  การอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา

6.2  ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม    ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง

 7.  เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดภารกิจอื่นใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไปได้ 

7.1  ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน

7.2  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  คณะกรรมการกระจายอำนาจ   ยุทธศาสตร์การ

      พัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

           “เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก  เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ  และสังคมสงบสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2557 – 2559)

            1.  ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้

2.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การท่องเที่ยว  และการบริการ

          3.  พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

(ปีงบประมาณ  2557 - 2559)

                                     

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยจัดลำดับความสำคัญ  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และ 

                      ทางระบายน้ำ

1.2    พัฒนาระบบจราจร

1.3    พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4    ผังเมือง การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต       

          แนวทางการพัฒนา

2.1    ส่งเสรมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2.2    การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.3    การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

แนวทางการพัฒนา

3.1   การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

3.2   การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

3.3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

4.1  การพัฒนา และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.2  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิ

4.3  ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

4.4  กิจการพาณิชย์              

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

          5.1  การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

          5.2  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                           ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

6.1     ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา

6.2     ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6.3     พัฒนาประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และสามารถ

 

                       ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   รวมตลอด

 

                       ภารกิจอื่นใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไปได้

 

          แนวทางการพัฒนา

 

7.1  ก่อสร้าง จัดหา ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน

 

7.2  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  คณะกรรมการกระจายอำนาจ  ยุทธศาสตร์

 

      การพัฒนาจังหวัด   

 

*************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 5469
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi