[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 

  

  

6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายณัฐพล สุขสีดา ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ แด่พระภิกษุสงฆ์
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบ
2 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดทำ “โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ทุกวันพฤหัสบดี ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ ลดภาวะการว่างงานและสร้างรายได้ให้แก่
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก (S)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก(S) การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกียรต
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้มีความรู้ และส่งเสริมการมีสุขภาพร่างก
4 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เมื่อวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นานายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่จังหวัดจันทบุรี/จังหวัดระยอง เพ
1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
“คืนรักสู่อ้อมกอด” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้มีพิธีมอบใบอนุบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย“คืนรักสู่อ้อมกอด ประจำปีการศึกษา ๒๕
1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทรายเงิน อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาท้องถิ
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
ในวันที่2-3 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และทำบุญตักบาตรพระถวายภัตตาหารเช้าแด่พ
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย วัตถ
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุป
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย ประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานีและพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร เ
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทัศนัย ไวนิยมพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมเยือนประชาชน ให้คำปรึกษ
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการอำเภอโพนทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาชั่วคราวอำเภอโพนทราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคงคา ชื่นจิตรนายอำเภอ โพนทราย
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวทั้วไป
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายต่วน พรมทา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และลดภาวะการว่างงานของประชาชน
29 / ม.ค. / 2561 : ข่าวทั้วไป
การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราช
29 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย และได้รับเกียรติจาก นายคงคา ชื่นจิตร นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi