[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 

  

  

9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการห่วงใยผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภ
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลโพนทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาไฟฟ้าในอาคารและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทั้งเป็น
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายธิติพงศ์ ธรศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นประธานเปิดงานโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกลยาเสพติด สร้างศัก
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบอุปกรณ์ตามโครงการเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในการนั่งยองขับถ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร ” กวาดล้างยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอความร่วมมือบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร ” กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมทรายเงิน เทศบาลตำบลโพนทราย
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายณัฐพล สุขสีดา ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการถวายต้นเทียนพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ แด่พระภิกษุสงฆ์
6 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบ
2 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายอุดม วงบุดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดทำ “โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ทุกวันพฤหัสบดี ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ ลดภาวะการว่างงานและสร้างรายได้ให้แก่
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก (S)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้รับมอบรางวัลดีเด่นอำเภอขนาดเล็ก(S) การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกียรต
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้มีความรู้ และส่งเสริมการมีสุขภาพร่างก
4 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เมื่อวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นานายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่จังหวัดจันทบุรี/จังหวัดระยอง เพ
1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
“คืนรักสู่อ้อมกอด” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้มีพิธีมอบใบอนุบัตร ตามโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย“คืนรักสู่อ้อมกอด ประจำปีการศึกษา ๒๕
1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทรายเงิน อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาท้องถิ
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
ในวันที่2-3 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และทำบุญตักบาตรพระถวายภัตตาหารเช้าแด่พ
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย วัตถ
2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi