[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 

  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลโพนทรายในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และผ่านความเห็นชอบจากนายอาเภอโพนทรายแล้ว เทศบาลตาบลโพนทราย จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 170


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 16 / ก.ค. / 2560


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi