[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ศุกร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


              เทศบาลตำบลโพนทราย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพนทราย มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล  ตามเจตนารมรณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.  ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่  ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  นั้น


อ่านออนไลน์                   ดาวน์โหลดเพื่ออ่านในเครื่อง


เข้าชม : 347


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 / ธ.ค. / 2561
      แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 9 / มิ.ย. / 2560


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi