[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

"ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤิทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
 

  

  

20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล จำนวน ๑๔ บ่อ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.๘
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
กำหนดการชำระภาษี ขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการค้าหรือให้เช่า ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด ณ กองคลัง สำน
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓
4 / มิ.ย. / 2561 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
1 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
2 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์แผง ๙๐ วัตต์
10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒
17 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างสร้างทางเชื่อม
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert) ข้ามร่องไข่นก หมู่ที่ ๙ ตามรูปแบบ
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
29 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ ประ
12 / ธ.ค. / 2560 : ควบคุมภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ปี ๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ปี ๕๙
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
การออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกาศจากเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่องการออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๑ อัตรา
2 / ส.ค. / 2560 : รายงานผลการปฏิบัติงาน
สอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi