[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

6 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทราย ณ จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนทราย ณ จังหวัดระยอง ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มพูนทั
16 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้กำหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสำนักงานเทศบาลตำบ
16 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
“ คืนรักสู่อ้อมกอด ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้มีพิธีมอบใบอนุบัตร โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย “ คืนรักสู่อ้อมกอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕
16 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อ
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (
13 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย โดยมี นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอโพนทราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด “ เมืองทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ”
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด “ เมืองทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ” ณ เทศบาลตำบสุ
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในการ บำเพ็ญกุศลโดยพระราชกุศลในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และเทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
BiKe For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งอำเภอโพนทรายได้กำหนดปั่นในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพบรรยากาศการปั่น BiKe For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพร
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอโพนทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทราย ส่วนราชการต่างๆ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการ “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำโพนทราย และได้รับเกียรติจาก นายสรา
27 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2558
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช โดยมีนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธี ณ สนา
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
วันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพนทราย โดยนายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย เข้าร่วมพิธีงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทรายเข้ารับพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทรายเข้ารับพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
18 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 ส.ค.นี้
ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าลงทะเบียน และในวันพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เป้าหมายมีนักปั่นชาวร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน และ 1 พันคนแรก จะได้รับเสื้อพระราชทานและทุกคนจะได้รับน้ำดื่มพระราชทาน โดยถ้วนหน้า
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทรายทองวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนวันรุ่นทั้งเพศชาย/เพศหญิงได้เข้าใจถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัน
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเก
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ชมประกวดขบวนฟ้อนรำ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ชมการจุดบั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน
1 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้กำหนดจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสำนักงานเทศบาลตำบ
31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คืนรักสู่อ้อมกอด
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้มอบใบอนุบัตรแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ คืนรักสู่อ้อมกอด ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย เพื

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi