[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

2 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย ประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัดประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานีและพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร เ
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทัศนัย ไวนิยมพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมเยือนประชาชน ให้คำปรึกษ
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ประจำปี ๒๕๖๑
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการอำเภอโพนทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการแข่งขันกีฬาหน่วยงานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพนทราย ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาชั่วคราวอำเภอโพนทราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคงคา ชื่นจิตรนายอำเภอ โพนทราย
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวทั้วไป
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายต่วน พรมทา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และลดภาวะการว่างงานของประชาชน
29 / ม.ค. / 2561 : ข่าวทั้วไป
การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราช
29 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนทราย และได้รับเกียรติจาก นายคงคา ชื่นจิตร นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่
8 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการเฝ้าระวังชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานเปิดงานโครงการเฝ้าระวังชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมทรายเงินเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา มวยดี ปลัดเทศบาลตำบลโพนทราย ได้มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมมีการจับสลากรับของขวัญและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลโพนทราย
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวทั้วไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมราษฎรชาวอำเภอโพนทราย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎรชาวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
พิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ
9 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
ปลูกดอกดาวเรืองหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
9 / ต.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
มอบประกาศณียบัตรตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศณียบัตรตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
ศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคง
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นางอรวรรณ รัตนเวลุน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคง ณ เทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก)
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นางอรวรรณ รัตนเวลุน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลตำบลกุดแห่ จังหวัดมุกดาห
25 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการธนาคารขยะตำบลโพนทราย
เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำ “ โครงการธนาคารขยะตำบลโพนทราย” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ที่นำไปจัดการโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการและถูกหลักสุขาภิบาล และได้ทำให้ช่วยลดสภาวะกระจ
25 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
25 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Dey)
เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทาน
25 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรมเทศบาล
โครงการโพนทรายเมืองน่าอยู่ “ถนนสวยด้วยชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๐
นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย ได้จัดทำโครงการโพนทรายเมืองน่าอยู่ “ถนนสวยด้วยชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการจัดระเบียบในชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโ
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพนทราย นำโดย นายอุดม วงบุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับเกี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi